Senin, 03 Mei 2010

ULANGAN UMUM SEMESTER GANJIL
TAHUN AJARAN 2009- 2010
MATA PELAJARAN : BAHASA SUNDA
KELAS : IV.(Empat)
SEMESTER : GANJIL
WAKTU : 90 Menit
======================================================== =====
Baca wacana dihandap ieu kalawan taliti !
Karesep Budi
Nepangkeun wasta abdi Budi, lengkeupna Budi Ramdani.Abdi dilahirkeu di tasik,3 mei 1998.Karesep abdi ngagamber.abdi sakola nembe kelas opat di SD Pamulang II ,Pun bapa namina Dadan Ramdani,upami pun biang Wastana Ati Wastati.
Kuresep-resepna ngagambar,abdi kantos janteun pinunjul 1 dina lomba olah gambar tingkat Jawa Barat Tahun 2006 , oge kantos janteun pinunjul dina pasantren kilat tahun 2003.
Abdi resep ngagambar tingawitan TK dugi ka Ayeuna .gambar gambarna nyaeta lalakon kartun nusok aya dina TiVi,jabi tieta, abdi oge resep ngagambar pamandangan sepertos gunung,sawah, kebon,jeung sajabina.
I.Pilih jawaban nu bener !
1.Nu boga pangaresep kana ngagambar Teh nyaeta ..........................................
A.dadan randani C.Ita karmila
B.Budi ramdani D.Ati wastati
2.Budi teh murid kelas opat di SD ...
A.Tasik C.Pinunjul I
B.Pamulang II D.pinunjul II
3.Dina lomba olah gambar tingkat jawa barat Budi pernah Jadi
A. Pinunjul C.Pamaen
B.pemilih. D. Pamimpin
4.Budi resep kana ngagambar ...
A.wangunan-wangunan imah
B.sasatoan kuweung
C.gambar kandaraan
D.ganbar lalakon kartun jeung pamandangan
5.Abdiresep pisan kana olahraga,sabab olah raga................awak urang
A.ningkatkeun C.ngadatangkeun

B.nyeharkeun D.manjangkeun
6.Mira resep kana tari jalipongan Jejer dina kalimah nyaeta kecap
A.Mira C. Tari
B.Resep D.Jaiponhan
7.Asep nonton TVdi imah ,caritaan dina eta kalimah nyaeta kecap...........................
A. Asep B.nonton
C. tivi D.imah
8..Carpon nyaeta singkatan tina ...............
A.Carita panjang. C. Carita Pondok
B.Cara Nyarita D. Carita polah
9..Budakteh meni mantangul-mantangul teuing, kecap mantangul sarua jeung..
A.Pinter pisan C. Nurut pisan
B. Bodo pisan D. Tara nurut pisan
10..Udin ngabulasin nyepak balteh,ngabulasin antonimna tina kecap
A.Meleset C.nepi
B.ngenaan D. Kaleuwihan


11..“di.abdimah kataji pisan kutangkal nu disebutna bunga bangke.
.Kalimah diluhur mangrupa conto kalimah
A.Kalimah langsung C. Kalimah Bewara.
B.kalimah teu langsung D. kalimah Sindiran
12.Kakawasaan pangeranmah sok taya tatandingan nana.
Kecap nudigaris sarua hartina jeung
A.Sok kaleuwihan C. Teu aya anu bisa nyaruaan
B.Sok leuwih pisan D. Osok kasaruaan
13. Refen: “don .abdimah kataji pisan kutangkal nu disebutna bunga bangke teh.
Dandi : “Bahasa kamari tea?abdi oge diluhur mangrupa sempalan tina hiji
paguneuman anu poko caritana ngagundemkeun ...........
A.Pangareuseup C. Tatangkalan
B. Bunga Bangke D. Refan Jeng Dandi

14.Jawer Kotok Kaasup kana istilah..........
A.Tutuwuhan C. Pakakas
B.sasatoan D. Dahareun
15.Meli Melak Kembang Melati Nujadi
Caritana.dina eta kalimah nyaeta...
A.Meli C. kembang
B.Melak D. Melati
16. Mamah nyimpen buk.....erak
A.Ku C. TI
B.Ka D.dina17.....................Naon dijieuna cocooan ieu teh mang ?
A.nu C.ka
B.Tina D.nu
18.Cicingna...................iuh atuh panas!
A.nu C.Ka
B.Ti D.keur
19.Ema.punten nyungkeun dukuh tilu !kalimah diluhur mangrupakeun
kalimah.............
A.Bewara C.panyeluk
B.Pamenta D.Panyarek
20.Hidep hayang kueh ti Mamat
Kalimah pamentana nyaeta
A.Mamat abdi haying kueh
B.Mamat Abdi menta kueh
C.abdi menta kueh
d.Mamah menta kueh
21.Kalimah pamenta diucapken lamun urang rek............barang
A.Mawa C. menta
B.meli D. miboga
22.Yadi cikan ngasaan ganasteh,amis hante
Tanda baca anu tepat keun diakhir kalimah nyaeta
A.1 C.”
B. ? D. .


23.Pupuh kinanti nyaeta mangrupa pupuh anu ngagambarkeun kaayaan –
kaayaan dihandap ieu, kajaba.............
A.Kesel C. Dedepeun
C.Bungah D. Kanyaah
24.Palanggeran dina pupuh nyaeta.......
A.lagam pupuh
B.sora pokal dina unggal padalisan
C.lobana eunggang
D.itungan guru lagu jeung guru wilangan
25.Guru lagu nyaeta mangrupi
A.itungan baris
B.sora vokal dina unggal akhir padalisan
C.itungan guru lagu
D.lobana baris
26. A-duh .a-duh -a-na-king
Guru wilangan nana nyaeta aya........
A. 9 C.7
B. 4 . D.10
27..Ulah nyantel kanu balik
Guru laguna nyaeta
A.U C.i
B.a D.LIK
28.Aturan sakola ngudukeun siswa make sapatu warna
A.bodas C.koneng
B.hideung D.hideung bodas

29.Ahmad ditumpakeun kana munding
Kecap ditumpakeun geus dirarangkenan ku........
A.di C. Di-keun
B.Keun D. Tempat
30.Di Masjid Arohman dinten enjing bade aya pangaosan kalimah tadi
mangrupaken kalimah
A.bewara (wawaran) C.parentah
B.Pamenta D. Ajakan
II. Eusian titik dihandap ieu ku kecap nu merenah
31.Nepangkeun wasta abdi Mardi
Wasta sarua hartina jeung.
32.Wida kacida bungahna narima rapor
.Antonimna tina kecap bungah nyaeta......
33. Mardi labuh dijalan.....jalanna leueur
34. Ahmad........Kendang
35. Diucapkeun geus dirarangkenanku......jeung........
III..Jawab Pananya ieu dihandap
36. Aya sababaraha padalisan pupuh kinanti ?
37. Naon hartina ari guru lagu dina pupuh teh
38. Nita nyeseuh baju
Tangtukeun mana nu disebut jejerdina eta kalimah !
39. Sebutkeun kecap-kecap nudisebut pangantet
40..Naon hartina pari basa .
Cul Dog-dog tinggal igel

KISI-KISI PENULISAN SOAL
JENJANG : SD ALOKASI WAKTU : 90 Menit
MATA PELAJARAN : BAHASA SUNDA JUMLAH SOAL : 40 SOAL
KURIKULUM : KTSP PENYUSUN : ENTIN. S.Pd
NO URUT KOMPETENSI DASAR/SKL BAHAN KELAS /
SEMESTER MATERI INDIKATOR SOAL BENTUK TES (TERTULIS/PRAKTEK) NO SOAL

1 4.3.1 MEBACA APRESIASI
Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Karesep Budi -nangtukeun hubungan analogis
Tina eta bacaan
-nyebutkeun kecap-kecap dina kalimah
-nyebutkeun palaku tina eta bacaan Tertulis 1
2 4.3.2 .bercerita tentanmaran Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Nyaritakeun
pangaresep
sorangan -Nyaritakeun karesep ku kalimah
Salancar jeung kantetan
-Nyaritakeun karesep sorangan
Jeung babaturan Tertulis 2
3 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV -nyieun kalimah anu hubungan
Jeung karesep sorangan
-nuliskeun harti kecap anu penting
-ngadongeng keun deui hal-hal Anu di pikaresep -nyieun kalimah anu
Hubunganana jeung karesep
-nulisis keun harti kecap anu penting
-ngadongengkeun deui hal-hal
Anu di anggap / di pdkaresep Tertulis 3
4 4.1.1 menyimak cerita pendek Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Raflesia Arnaldi -Nokohken pelaku tina eta pagundeman
-Nangtuken pokok bahasanpaguneuman Tertulis 4
5 4.3.2.Membaca teks percakapan Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Tutuwuhan jawer kotok -Ngadeskripsikeun hiji carita nepika kaharti
-Ngagunakeun kecap pangntet dina kalimah
Ngalarapken kecap panyambung dina kalimah Tertulis 5
6 4.4.2.Menulis Deskripsi Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV -Nyucapkeun pamenta -Nepikeun pamenta kajalma l ian
-Nyieun kalimah pamenta Tertulis 6
7 4.2.3.Menyampaikan Permintaan Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Nembangken pupuh kinanti -apa salah sa hiji pupuh jeung nembangken nana
-ngajelasken eusi snu dikandung ku eta pupuh
-nembangkeun pupuh ngagunakeun wirahma -nu bener Tertulis 7
8 4.1.2.Meunyimak pembacaan puisi guguritan Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Sapatu hideung -nyaritaken benda anu aya dilingkungan ngagunakaeun bahasa anu merenah
-nyieun kalimah make bahasa anu meurenah Tertulis 8
9 4.2.2.Menceritakan benda dilingkungan Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Sapatu hideung -nyaritaken benda anu aya dilingkungan ngagunakaeun bahasa anu merenah
-nyieun kalimah make bahasa anu meurenah Tertulis 9
10 4.1.3. Menyimak peungumuman (bewara) Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV bewara -nyaritaken benda anu aya dilingkungan ngagunakaeun bahasa anu merenah
-nyieun kalimah make bahasa anu meurenah Tertulis 10

11 4.1.4.kagungan pangeran Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Kakawasaan -ngaregepken bacaan wawaran
-nitenan eusi wawaran Tertulis 11
12 _Nyaritakeun pangalaman sorangan patalina jeung wawaran Tertulis 12
13 4.1.5.kagungan pangeran Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV -nyebutkeun palaku tina eta bacaan Tertulis 13
14 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Bewara _Nyaritakeun pangalaman sorangan patalina jeung wawaran Tertulis 14
15 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Bewara _Nyaritakeun pangalaman sorangan patalina jeung wawaran Tertulis 1 5
16 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV -ngaregepken bacaan wawaran
-nitenan eusi wawaran Tertulis 16
17 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV pangaresep -nyieun kalimah anu Hubunganana jeung karesep
-nulisis keun harti kecap anu penting Tertulis 17
18 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Kalimah pamenta Kalimah pamenta Tertulis 18
19 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Kalimah pamenta Kalimah pamenta Tertulis 19
20 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Kalimah pamenta Kalimah pamenta Tertulis 20
21 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Bewara -ngadongengkeun deui hal-hal Tertulis 21
22 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Nyieun kalimah Anu di anggap / di pdkaresep Tertulis 22
23 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Beware Tertulis 23
24 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Beware -nyebutkeun palaku tina eta bacaan Tertulis 24
25 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Beware -nyebutkeun palaku tina eta bacaan Tertulis 25
26 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Beware Tertulis 26
27 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Beware -nyebutkeun palaku tina eta bacaan Tertulis 27
28 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Beware -nyieun kalimah anu Hubunganana jeung karesep
-nulisis keun harti kecap anu penting Tertulis 28
29 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Beware Tertulis 29
30 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV bewara Tertulis 30
II
31 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV bewara -ngadongengkeun deui hal-hal Tertulis 31
32 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Anu di anggap / di pdkaresep Tertulis 32
33 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV bewara Mardi labuh dijalan.....jalanna leueur Tertulis 33
34 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV pacabakan Ahmad........Kendang Tertulis 34
35 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Rarangken basa Diucapkeun geus dirarangkenanku......jeung........ Tertulis 35
III
26 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV padalisan Aya sababaraha padalisan pupuh kinanti ? Tertulis 36
27 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Naon hartina ari guru lagu dina pupuh teh Tertulis 37
28 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV pagawean Nita nyeseuh baju
Tangtukeun mana nu disebut jejerdina eta kalimah ! Tertulis 38
29 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Pangantet Sebutkeun kecap-kecap nudisebut pangantet Tertulis 39
40 Pangrumat bahasa Sunda SD Kls IV Paribaha Naon hartina pari basa .
Cul Dog-dog tinggal igel Tertulis 40


KISI-KISI PENYUSUNAN SOAL
JENJANG : SD ALOKASI WAKTU : 90 Menit
MATA PELAJARAN : BAHASA SUNDA JUMLAH SOAL : 40 SOAL
KURIKULUM : KTSP PENYUSUN : ENTIN. S.Pd
KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL NO SOAL INDIKATOR SOAL KUNCI JAWABAN BUKU SUMBER
4.3.1 MEBACA APRESIASI
Karesep Budi -nangtukeun hubungan analogisTina eta bacaan-nyebutkeun kecap-kecap dina kalimah-nyebutkeun palaku tina etabacaan
1 Nuboga pangaresep kana ngagambarTeh nyaeta ..
A.dadan randani
B.Budi ramdani
C.Ita karmila
D.Ati wastati
B

Pangrumat bahasa sundaSD KLS IV


4.3.2 .bercerita tentanmaran Nyaritakeun pangaresep
sorangan -Nyaritakeun karesep ku kalimah Salancar jeung kantetan
-Nyaritakeun karesep sorangan Jeung babaturan 2 Budi teh murid kelas opat di SD ...
A.Tasik C.Pinunjul I
B.Pamulang II D.pinunjul II B
3 Dina lomba olah gambar tingkat jawa barat Budi pernah Jadi
A.Pinunjul B. pemilih.
C.Pamaen D. Pamimpin
A
4.1.1 menyimak cerita pendek -nyieun kalimah anu hubungan Jeung karesep sorangan
-nuliskeun harti kecap anu penting
-ngadongeng keun deui hal-hal Anu di pikaresep -nyieun kalimah anu Hubunganana jeung karesep
-nulisis keun harti kecap anu penting
-ngadongengkeun deui hal-hal Anu di anggap / di pdkaresep 4 Budi resep kana ngagambar ...
A.wangunan-wangunan imah
B.sasatoan kuweung
C.gambar kandaraan
D.ganbar lalakon kartun jeung
pamandangan A
4.3.2.Membaca teks percakapan Raflesia Arnaldi -Nokohken pelaku tina eta pagundeman
-Nangtuken pokok bahasan paguneuman 5 Abdiresep pisan kana olahraga,sabab olah raga................awak urang
A.ningkatkeun
B.nyeharkeun
C.ngadatangkeun D.manjangkeun B
4.4.2.Menulis Deskripsi Tutuwuhan jawer kotok -Ngadeskripsikeun hiji carita nepika kaharti
-Ngagunakeun kecap pangntet dina kalimah
Ngalarapken kecap panyambung dina kalimah 7 Mina resep kana tari jalipongan
Jejer dina kalimah nyaeta kecap
A.Mira B.ResepC. Tari D.Jaiponhan A
4.2.3.Menyampaikan Permintaan -Nyucapkeun pamenta -Nepikeun pamenta kajalma l ian
-Nyieun kalimah pamenta 8 Carpon nyaeta singkatan tina ...............
A.Carita panjang B.Cara Nyarita. C. Carita Pondok D. Carita polah C
4.1.2.Meunyimak pembacaan puisi guguritan Nembangken pupuh kinanti -apa salah sa hiji pupuh jeung nembangken nana
-ngajelasken eusi snu dikandung ku eta pupuh
-nembangkeun pupuh ngagunakeun wirahma 9 Budakteh meni mantangul-mantangul teuing, kecap mantangul sarua jeung..
A.Pinter pisan B. Bodo pisan C. Nurut pisan D. Tara nurut pisan D
4.2.2.Menceritakan benda dilingkungan Sapatu hideung -nu bener
-nyaritaken benda anu aya dilingkungan ngagunakaeun bahasa anu merenah
-nyieun kalimah make bahasa anu meurenah 10 Udin ngabulasin nyepak balteh,ngabulasin antonimna tina kecap
A. Meleset B. ngenaan
B. C.nepi D. kaleuwihan B
4.1.3. Menyimak peungumuman (bewara) bewara -ngaregepken bacaan wawaran
-nitenan eusi wawaran
-Nyaritakeun pangalaman sorangan patalina jeung wawaran 11 “di.abdimah kataji pisan kutangkal nu disebutna bunga bangke.
Kalimah diluhur mangrupa conto kalimah
A.Kalimah langsung
B.kalimah teu langsung
C. Kalimah Bewara
D. kalimah Sindiran A
4.1.4.kagungan pangeran Kakawasaan 12 Kakawasaan pangeranmah sok taya tatandingan nana.
Kecap nudigaris sarua hartina jeung
A.Sok kaleuwihan
B.Sok leuwih pisan
C. Teu aya anu bisa nyaruaan
D. Osok kasaruaan C
4.2.2. -nyebutkeun palaku tina eta bacaan 13 Refen: “don .abdimah kataji pisan kutangkal nu disebutna bunga bangke teh.
Dandi : “Bahasa kamari tea?abdi oge diluhur mangrupa sempalan tina hiji paguneuman anu poko caritana ngagundemkeun ...........
A.Pangareuseup B. Bunga Bangke C. Tatangkalan D. Refan Jeng Dandi
B
14 Jawer Kotok Kaasup kana istilah..........
A.Tutuwuhan B.sasatoan C. Pakakas D. Dahareun A
-ngaregepken bacaan wawaran
-nitenan eusi wawaran
1 5 Meli Melak Kembang Melati Nujadi
Caritana.dina eta kalimah nyaeta...
A.Meli B.Melak C.kembangD. Melati B
16 Mamah nyimpen buk.....erak
A.Ku B.Ka C. TI D.dina D
-nyieun kalimah anu Hubunganana jeung karesep
-nulisis keun harti kecap anu penting 17 .....................Naon dijieuna cocooan teh mang ?
A.nu B.Tina C.ka D.nu B
18 Cicingna...................iuh atuh panas!
a.Nu B.Ti C.Ka D.keur D
19 Ema.punten nyungkeun dukuh tilu !kalimah diluhur mangrupakeun kalimah.............
A.Bewara B.Pamenta C.panyeluk D.Panyarek B
20 Hidep hayang kueh ti Mamat
Kalimah pamentana nyaeta
A.Mamat abdi hayang kueh
B.Mamat Abdi menta kueh
C.abdi menta kueh
d.Mamat menta kueh C
-ngadongengkeun deui hal-hal 21 Kalimah pamenta diucapken lamun urang rek............barang
A.Mawa C. menta
B.meli D. miboga C
Anu di anggap / di pdkaresep 22 Yadi cikan ngasaan ganasteh,amis hante
Tanda baca anu tepat keun diakhir kalimah nyaeta
A.1 B. ? C.” D. . B
23 Pupuh kinanti nyaeta mangrupa pupuh anu ngagambarkeun kaayaan –kaayaan dihandap ieu, kajaba.............
A.Kesel C. Dedepeun
C.Bungah D. kanyaah
B
-nyebutkeun palaku tina eta bacaan 24 Palanggeran dina pupuh nyaeta.......
A.lagam pupuh
B.sora pokal dina unggal padalisan
C.lobana eunggang
D.itungan guru lagu jeung guru wilangan
D
-nyebutkeun palaku tina eta bacaan 25 Guru lagu nyaeta
A.itungan baris
B.sora vokal dina unggal akhir padalisan
C.itungan guru lagu
D.lobana baris B
26 A-duh .a-duh -a-na-king
Guru wilangan nana nyaeta aya........
A. 9 C.7
B. 4 D.10


C
-nyebutkeun palaku tina eta bacaan 27 Ulah nyantel kanu balik
Guru laguna nyaeta
A.U C.i
B.a D.LIK c
-nyieun kalimah anu Hubunganana jeung karesep
-nulisis keun harti kecap anu penting 28 Aturan sakola ngudukeun siswa make sapatu warna
A.bodas C.koneng
B.hideung D.hideung bodas B


29
Ahmad ditumpakeun kana munding
Kecap ditumpakeun geus dirarangkenan ku........
A.di C. Di-keun
B.Keun D. Tempat
C
30 Di Masjid Arohman dinten enjing bade aya pangaosan kalimah tadi mangrupaken kalimah
A.bewara (wawaran) C.parentah
B.Pamenta D. Ajakan A
II Eusian titik dihandap ieu ku kecap nu merenah
-ngadongengkeun deui hal-hal
Anu di anggap / di pdkaresep 31 Nepangkeun wasta abdi Mardi
Wasta sarua hartina jeung. ngaran
32 Wida kacida bungahna narima rapor
Antonimna tina kecap bungah nyaeta...... sedih
33 Mardi labuh dijalan.....jalanna leueur Teati-ati
34 Ahmad........Kendang juru
35 Diucapkeun geus dirarangkenanku......jeung........ Di sareng keun
III

J awab Pananya ieu dihandap

padalisan 36 Aya sabaraha padalisan pupuh kinanti ?
37 Naon hartina ari guru lagu dina pupuh teh
pagawean 38 Nita nyeseuh baju
Tangtukeun mana nu disebut jejerdina eta kalimah !
Pangantet 39 Sebutkeun kecap-kecap nudisebut pangantet
Paribaha 40 Naon hartina pari basa .
Cul Dog-dog tinggal igel Ninggalken pagawean nu poko

Tidak ada komentar:

Posting Komentar